Medio Rural e Xenética Fontao colaborarán na mellora da raza frisona galega

Medio Rural e Xenética Fontao colaborarán na mellora da raza frisona galega

*       A través dun convenio asinado hoxe por Samuel Juárez e o presidente do Consello de Administración desta empresa, dotado con 700.000 euros    

*       Mediante este acordo, Xenética Fontao comprométese a adquirir no mercado internacional un volume anual mínimo de 100-150 embrións de alto valor xenético, e á súa implantación nas ganderías elite de Galicia

*       Os produtores de leite galegos son os destinatarios, polo que a consellería está a facilitar a súa maior integración no programa de mellora xenética da raza


O Conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez e o Director Xeral de Produción Agropecuaria en calidade de presidente do Consello de Administración de Xenética Fontao, José Álvarez Robledo, rubricaron hoxe o convenio de colaboración entre consellería e Xenética Fontao para o desenvolvemento do Programa de Mellora Xenética da Raza Frisona en Galicia 2011-2014, por un importe de 700.000 euros. Nesta firma estiveron tamén o director de Xenética Fontao, Alejandro Fernández e o xerente de Cegacol, Ramiro Fouz Dopacio.

Este acordo enmárcase na importancia da selección xenética para o sector lácteo da nosa Comunidade, un eido produtivo que acada un valor estratéxico para o medio rural galego, ao representar o 30% da produción final agraria e o 50% da produción final gandeira. Así, con este convenio garántese o mantemento da xenética do frisón na elite europea, a través dunha colaboración que, coa participación de Xenética Fontao, permite situar aos gandeiros como principais protagonistas do proceso de mellora.

Actor fundamental

Xenética Fontao consolidouse, desde a súa creación, como un actor fundamental na mellora gandeira de Galicia, a través da xestión do centro de sementais, do banco de xermoplasma e coa prestación de servizos de biotecnoloxía do ADN. A partir de agora colaborará directamente no desenvolvemento do Programa de Mellora Xenética de Frisón, por ser a única entidade de Galicia con capacidade para producir e achegar doses seminais de alto mérito xenético a todas as ganderías galegas, implicándose particularmente nas actividades de transferencia embrionaria.

Centro de selección xenética

Por medio do convenio subscrito hoxe na propia Consellería do Medio Rural, Xenética Fontao comprométese a ingresar cada ano no centro de selección e mellora xenética de Fontao o número mínimo de novos sementais para testaxe, establecendo un programa de estudo anual de alomenos 50 sementais que ingresen neste centro para a súa proba e adquirir no mercado internacional un volume anual mínimo de 100-150 embrións, seleccionados de entre os mellores cruces.

Co fin de garantir a variabilidade xenética da cabana galega, o programa disporá dos medios técnicos necesarios para levar a cabo a xestión coas ganderías colaboradoras, coas que establecerá contratos para garantir a posesión dos dereitos sobre as mellores femias do programa. Precisamente a estas ganderías colaboradoras achegaráselles gratuitamente un mínimo de 30.000 doses anuais.

Transferencia embrionaria

O presente convenio terá como obxectivo primeiro desenvolver un sistema de incorporación ao plan galego de xenética elite a nivel mundial, baseado na xestión dun programa de transferencia embrionaria. O comité de selección (composto por representantes das asociacións provinciais de control de rendementos e da Asociación xestora do Libro Xenealóxico da Raza Bovina Frisona en Galicia) da cabana leiteira galega, capaz de identificar as nais e pais de futuros sementais do programa.

O departamento que dirixe Samuel Juárez financiará as actividades deste Programa con 700.000 euros, para o mantemento das actividades a desenvolver por Xenética Fontao. A axuda máxima estará limitada sobre os gastos subvencionables ata o 70% dos custos derivados da realización de probas destinadas a determinar a calidade xenética. Para o presente ano, a cantidade aportada será de 100.000 euros, sendo de 200.000 euros para as anualidades de 2012, 2013 e 2014. Estas cantidades poderanse incrementar con fondos autonómicos ou estatais destinados a este fin.

Nivel xenético de primeiro orde

A cabana frisona galega conta cun nivel xenético de primeiro orde, medido tanto nas medias produtivas e nos índices de mérito dos reprodutores rexistrados no Libro xenealóxico, como na produción de sementais de recoñecido prestixio no mercado internacional, ou no mantemento de liñas maternas elite. Non obstante, a evolución científica e os cambios socioeconómicos do sector leiteiro galego están a condicionar o seu futuro inmediato, de tal forma que non se poden descoñecer. Por unha parte, o desenvolvemento da tecnoloxía da estima do mérito xenético dos reprodutores mediante análises xenómicas está a supoñer unha revolución nos esquemas de selección e mellora das razas, que terá especial incidencia na incorporación de sementais aos centros de testaxe e na selección das nais de futuros sementais.

Tratase, en definitiva, de garantir e centrar o esforzo inversor da Consellería do Medio Rural na adquisición de material xenético de primeira orde, na busca de facilitarlle o mesmo aos produtores de leite galegos, destinatarios e principais interesados na mellora xenética da raza. Deste xeito se artellan mecanismos que procuren a súa maior integración nos procesos de toma de decisións e na corresponsabilidade económica do programa, tanto no seu sostemento como na participación dos beneficios.

Programa de mellora xenética

Con estas premisas, a Consellería do Medio Rural presentou unha evolución do Programa de mellora xenética para o quinquenio 2011-2015, que resulta da revisión e actualización do anterior, salvagardando os seus piares básicos e introducindo os axustes necesarios para adaptarse as novas variables de situación. Esta evolución do Programa, coa participación de Xenética Fontao permitirá un aforro no gasto público, con respecto a 2009, de 1 millón de euros.

Santiago, 29/08/2011 www.xunta.es

Axudas á mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas

 

  • Estas subvencións, xestionadas pola Consellería e cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), perseguen a redución de gastos enerxéticos e de produción, así como fomentar as enerxías renovables

 

  • Fináncianse equipamentos de muxidura, sistemas de arrefriamento do leite, implantación de pradeiras, peches ou instalacións de enerxías renovables, entre outras actuacións

 

  • O orzamento inicial para estas axudas incrementarase de xeito significativo en breve, de acordo coas previsións que manexa a Consellería, incorporando fondos adicionais comunitarios, estatais e da propia Comunidade Autónoma


Santiago, 23/08/2011

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe unha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan para o ano 2011 as axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas a través da redución dos custes de produción, modificándose, ao tempo, a convocatoria orixinal destas axudas, que data de setembro de 2009.

Estas subvencións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), teñen como finalidade principal apoiar investimentos destinados á redución dos gastos en enerxía, mediante o aforro e a eficiencia enerxética. Así, fináncianse baterías de condensadores, intercambiadores de placas de prearrefriamento, recuperadores de calor do sistema de arrefriamento do leite ou variadores de frecuencia nas bombas de baleiro de instalación de muxidura.

Aforro da factura enerxética

 
Estes equipos, unha vez instalados, supoñen un importante aforro da factura enerxética e, xa que logo, unha significativa redución dos custes de xestión da explotación, en tanto en canto a súa instalación incide de maneira directa e inmediata na rebaixa do consumo enerxético, ao tempo que fai máis sostible a súa actividade.

En semellantes termos, outro dos eixos de actuación que financia esta convocatoria refírese a investimentos destinados á redución de custes na produción leiteira e á maximización do uso de recursos propios da explotación.

Neste ámbito entran os equipamentos de muxidura, a instalación de muxidura en praza, tanques de refrixeración, peches, pastores eléctricos, camas de goma para cubículos, pradeiras, etc. Todas estas instalacións inciden de xeito moi positivo no manexo dos animais, na mellora do seu benestar e na calidade sanitaria xeral da explotación.

A terceira das liñas ás que van dirixidas estas axudas que xestiona Medio Rural ten que ver con investimentos destinados á substitución do uso de enerxías convencionais por renovables, caso dos módulos solar térmica, solar fotovoltáica, mixtas eólica-solar fotovoltáica ou biomasa térmica.

Minimizar a dependencia enerxética

 
En definitiva, as axudas reguladas nesta Orde do departamento que dirixe Samuel Juárez van dirixidas ao apoio dos investimentos que incidan na estratexia de redución de custos mediante o aforro e a eficiencia enerxéticas nas explotacións lácteas.

Búscase minimizar a dependencia externa da enerxía, así como a substitución de insumos por recursos naturais localmente dispoñibles. Enmárcanse no marco legal de apoios establecido pola Unión Europea.

Tal e como se destaca no preámbulo da norma publicada por Medio Rural en setembro de 2009 (DOG número 191, do día 29), a innegable transcendencia que as explotacións leiteiras presentan en Galicia desde unha dimensión económica, social e ambiental, e o seu importante peso relativo no conxunto do Estado, xustifica que unha parte considerable dos fondos adicionais derivados do Chequeo Médico e do Plan Europeo de Recuperación Económica (Pere) asignados ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia se destinen ao novo reto das medidas de acompañamento á reestruturación do sector lácteo.

O seu fin é o de mellorar a viabilidade e competitividade das explotacións leiteiras con perspectivas de continuidade, corrixindo o lastre que moitas destas explotacións poden ter polo esforzo feito para axustarse ao escenario actual, especialmente no caso dos territorios cun maior grao de dependencia do sector lácteo, de forma que se garanta a produción e as posibilidades de competir nun mercado liberalizado.

Preto de 500 expedientes certificados

 
Respecto das axudas do 2009, a día de hoxe a Consellería do Medio Rural certificou xa un total de 468 expedientes, cun importe total de 5,6 millóns de euros de axudas (hai que ter en conta que o prazo para certificar remataba o pasado 30 de xuño).

Para a nova convocatoria que se abre agora, cun prazo de presentación de solicitudes de un mes a partir de mañá, día de entrada en vigor da Orde, existe unha dispoñibilidade inicial de crédito de 40.000 euros, que se incrementará de maneira significativa en breve prazo, de acordo coas previsións que manexa a Consellería, incorporando fondos adicionais comunitarios, estatais e da propia Comunidade Autónoma.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día 24 de agosto.

 

 

 

Pincha aquí para ver a Orde DOG Núm. 160 Martes, 23 de agosto  2011

Novo servizo de información agrometeoroloxica e de avisos fitopatolóxicos

 

As Consellerías do Medio Rural e do Medio Ambiente, territorio e infraestructuras  asinaron un acordo a principios do ano 2010 cun doble obxectivo:

-          O primeiro era asumir por parte de Meteogalicia a xestión  da  rede agrometeorolóxica  de estacións da consellería de Medio Rural  de maneira conxunta  coa súa propia rede, co conseguinte aforro de custos e aumento da eficiencia no uso do fondos públicos.

-         O segundo punto salientable do acordo era o de  proporcionar información agrometeorolóxica  e fitopatolóxica personalizada a todos os agricultores e silvicultores que o demandaran, o máis  axustada posible á súa área xeográfica, fomentando o uso das novas tecnologías para o acceso á información e elaborando informes, a recibir vía correo electrónico, que fosen unha ferramenta de traballo  informativa para unha mellor xestión técnica das pragas das explotacións así como nas outras actuacións a levar a cabo nas explotacións ( aplicación de xurros, regas, etc).

Froito do traballo conxunto levado a cabo ata a data, entre a consellería de Medio Ambiente, territorio  e Infraestructuras a través de METEOGALICIA,  e a de Medio Rural,  desenvolveuse unha aplicación informática na que mediante suscripción, vía web, o agricultor recibirá gratuitamente os “Boletíns de Avisos e Informacións Fitopatolóxicas”, con periodicidade semanal  durante a  campaña agrícola, con información técnico-sanitaria de aplicación nos cultivos en Galicia, que virá acompañada dun informe meteorolóxico personalizado para a súa explotación dos 7 días pasados con datos de temperaturas, precipitacións e outros, así como os datos acumulados no ano natural e agrícola e tamén unha previsión meteorolóxica da semana entrante.

Esta información, que é de vital importancia para unha adecuada xestión técnica das explotacións agrogandeiras, está a ser moi demandada nos últimos anos por agricultores e técnicos de campo para un coidado racional dos cultivos, acorde co respeto ao medio ambiente, ao propio agricultor e a calidade sanitaria dos produtos obtidos para o seu consumo.

Este servizo é gratuito e estará a disposición de todos os sectores interesados nos ámbitos agrarios ou forestais co único requisito de proporcionar os seus datos na web da consellería de Medio Rural no seguinte enderezo:

http://mediorural.xunta.es/areas/agricultura/rede_de_avisos/avisos_fitosanitarios/

Como complemento a estos servizos estase a desenvolver tamén un sistema de alertas meteorológicas así como diferentes funcionalidades como poden ser sistemas de axuda ao regante na aplicación das regas ou outros sistemas de modelización ou apoio para as decisións en materia de tratamentos fitosanitarios.

Pregamosvos a difusión da existencia deste novo servizo entre os interesados.

Xuntase un pequeno cartel informativo

 

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2011

Subdirección de apoio ás explotacións agrarias

Subcategorías